Jest decyzja Sądu w sprawie Polaka w śpiączce z Wielkiej Brytanii.

Prokuratura Okręgowa w Warszawie w dniu 22 stycznia 2021 r. złożyła do Sądu Okręgowego w Warszawie wniosek o całkowite ubezwłasnowolnienie obywatela polskiego przebywającego na terenie Wielkiej Brytanii. Mężczyzna pozostaje w stanie śpiączki farmakologicznej. Celem działań prokuratury jest zapewnienie mężczyźnie realnej możliwości ochrony należnych mu praw człowieka i obywatela, w szczególności prawa do ochrony życia i zdrowia.

Z poczynionych w sprawie ustaleń wynika, że decyzją sądu brytyjskiego ww. miał zostać odłączony od aparatury odpowiedzialnej za podtrzymywanie funkcji życiowych. Ministerstwo Sprawiedliwości podjęło szereg działań zmierzających do przetransportowania mężczyzny do Polski.

W ocenie prokuratury sytuacja zdrowotna, ale i rodzinna mężczyzny przemawia za koniecznością złożenia wniosku o ubezwłasnowolnienie całkowite. Ubezwłasnowolnienie jest instytucją przewidzianą dla ochrony interesów oraz praw osoby, która nie może samodzielnie pokierować sprawami życia codziennego, także dotyczącymi podjęcia terapii, czy też kontynuowania leczenia.

Jednocześnie prokuratura wystąpiła o ustanowienie osoby najbliżej dla mężczyzny jego doradcą tymczasowym, w czasie trwania postępowania o ubezwłasnowolnienie. Powyższe pozwoli nie tylko na pełne zabezpieczenie interesów mężczyzny już od chwili zainicjowania tego postępowania, ale także jego rodziny poprzez umożliwienie niezbędnych działań dla kontynuowania jego terapii.

Sąd Okręgowy w Warszawie na wniosek prokuratora orzekł o zabezpieczeniu postępowania poprzez wyrażenie zgody na przetransportowanie mężczyzny na terytorium Polski. Działania podjęte przez prokuraturę w przedmiotowej sprawie wynikają z realizacji ustawowych zadań związanych ze staniem na straży praworządności. Realizacja tych działań przejawia się m.in. w inicjowaniu postępowań cywilnych, jeżeli wymaga tego ochrona praworządności, interesu społecznego, a także prawa obywatela – do życia oraz leczenia.

PAP-Mediaroom.pl